عاشق باران که باشی...

روح بیمار طبیعت را - می فهمی


در دیار خشک


در میان سایه های تیره - در زنجیر


مرگ را می بینی


گاه بی تابی


...گاه می خندی

 

عاشق باران که باشی


در اضطراب شب - به دنبال آغوش امنی می گردی


تا تن نازک تب زده ات را بسپاری به تنش


تا فراموش کنی


عاشق باران که باشی


منتظر می مانی


بر نگاه بی کلام پنجره - چشم می دوزی


شعر می خوانی


/ 2 نظر / 19 بازدید
لاله های سرخ

شهیدان زنده اند ، الله اکبر به خون آغشته اند ، الله اکبر .................................................. سراپا غرق خون گشته وجودش به دل وارسته اند ، الله اکبر .................................................... هزاران لاله از خون شهیدان گلستان گشته اند ، الله اکبر ...................................................... چه شبها در مناجات و عبادت شهادت جسته اند ، الله اکبر ........................................................ گروهی کودک و همسر چو مادر چه نیکو رسته اند ، الله اکبر ........................................................ برای دیدن خواب شهیدی چه شب ها خفته اند ، الله اکبر ........................................................... به قصد رویت سیمای خوبش امیدی بسته اند ، الله اکبر .............................................................. اگر امروز ، میهن گشته آزاد بدین برجسته اند ، الله اکبر ........................................................... ز ایثار جوانان شهیدش شکوه ، آراسته اند ، الله اکبر ....